תקנון העמותה


חוק העמותות התש"ח – 1980
תקנון העמותה
פרק א': שם העמותה ומטרותיה
1. שם העמותה היא: "עמותת חיל ההנדסה" (להלן – "העמותה"). מספר העמותה: 580172211.
2. מטרות העמותה הן:

א) טיפוח רוח החייל והמורל החילי ע"י פעילויות שונות ויצירת קשר בין יחידות החייל במילואים ובסדיר.
ב) טיפוח, שימור והנהלת המורשת החילית ע"י איסוף, הוצאה לאור, פרסום והפצת חומר על מורשת הקרב וההיסטוריה של החיל.
ג) טיפוח ושמירת אתרים הקשורים למורשת החיל.
ד) יצירת קשר בין יחידות חיל ההנדסה לבין משפחות הנופלים והפעולות לקידום, סיוע ושיקום המשפחות השכולות של חיל ההנדסה.
ה) יצירת קשר בין יחידות חיל ההנדסה לבין פצועי החיל ומשפחותיהם וביצוע פעולות לקידום ושיקום הפצועים ומשפחותיהם.
ו) סיוע למשתחררים משרות קבע בחיל ההנדסה להיקלט במערכת האזרחית.
ז) סיוע וקשר עם משפחות יוצאי חיל ההנדסה, כולל נשות חברים שנפטרו ו/או שנקלעו למצבים משפחתיים קשים על רקע בעיות
יוצאות דופן של בן המשפחה או בעיות כלכליות חריגות.
ח) ליזום, להקים ולהפעיל אתר מרכזי אשר ישמש את חיל ההנדסה כמרכז הנצחה וחינוך וכן מרכז לפעילויות ושימור מורשת החיל ורוחו.
ט) סיוע לחיל ההנדסה באירועים חיליים.
י) קידום מדעי של נושאי חיל ההנדסה בנוסף למבוצע בצבא הסדיר.
יא) קיום קשר עם ארגונים חיליים בחו"ל.

3. העמותה הינה אישיות משפטית עם כל הזכויות אשר לאישיות כזאת ובכלל זה הסמכות להתקשר בחוזים והסכמים, לרכוש ולהעביר, להחכיר, לשכור, לחכור, לשעבד ולמשכן מיטלטלין, מקרקעין וכל מיני זכויות וזיכיונות ולעשות כל פעולה שתהיה נחוצה לשם השגת מטרותיה.

4. לעמותה יהיו, בין היתר, הסמכויות הבאות:

א) גבית מסים ודמי חבר.
ב) קבלת תרומות ומתנות – הן במזומנים והן בנכסים אחרים.
ג) ללוות כספים בכל התנאים שהעמותה תמצא לנכון, ולהבטיח את סילוקם על ידי שיעבוד נכסי העמותה.
ד) להשקיע את כספי העמותה בניירות ערך או השקעות אחרות כפי שהעמותה תמצא לנכון.
ה) להתאגד או להתקשר עם כל גוף אחר לשם השגת כל אחת ממטרות העמותה.
ו) לקבל עובדים בשכר לביצוע פעולות העמותה.
ז) ובכלל לעשות כל פעולה שיש בה כדי לעזור, במישרין או בעקיפין, להשגת מטרות העמותה.

5. הכנסות העמותה ישמשו לקידום מטרותיה בלבד ושום חלק מהכנסות אלה לא ישולם לחבר כשלהו מחברי העמותה, למעט תשלום
עבור שירות או שירותים שנתן אותו חבר לעמותה או החזרת הוצאות שהוציא אותו חבר בקשר עם ענייני העמותה.

6. כל אדם, שהוא אחד מאלה, כשיר להיות חבר בעמותה:

א) אזרח ישראל אשר שרת במלחמת העולם השנייה ביחידות חיל הנדסה של אחד מצבאות בנות הברית.
ב) מי ששרת בחיל ההנדסה או בחיל האיכסון של צה"ל במלחמת העצמאות.
ג) מי ששרת בשירות קבע בחיל ההנדסה של צה"ל שלוש (3) שנים לפחות.
ד) מי ששרת, בשירות סדיר ובשירות מילואים, ביחידות חיל ההנדסה של צה"ל, תקופה של חמש (5) שנים לפחות.
ה) מי ששרת בחיל ההנדסה ונפצע בפעולות החייל.
ו) כל מי שהנהלת העמותה החליטה, בין בדרך כלל ובין לעניין מיוחד, כי הוא כשיר להיות חבר בעמותה.

פרק ב': חברות בעמותה

7.
א) מייסדי העמותה הינם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.
ב) אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש להנהלה בקשה בלשון זו: "אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר ב – "עמותת חיל
ההנדסה". מטרות העמותה ותקנוניה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות
האסיפה הכללית של העמותה".
ג) ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי ההנהלה; סירבה ההנהלה לקבל את המבקש, רשאי הוא
לערר על הסירוב לפי האסיפה הכללית הקרובה.

8.
א) חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה; הוא זכאי לבחור ולהיבחר להנהלת
העמותה, למועצת העמותה או לוועדת הביקורת.

ב) חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משרותיה.
ג) הנהלת העמותה רשאית לקבוע סכום דמי החבר שתשלומם יהיה חובה על החבר.
ד) פקיעת החברות בעמותה אינה פוסלת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת
חברותו.

9.
א) החברות בעמותה פוקעת:
1. במות חבר.
2. בפרישתו של החבר מן העמותה: הודעת פרישה בכתב תינתן להנהלת העמותה שלישים יום מראש.
3. בהוצאתו של חבר מן החברות בעמותה.
ב) האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הנהלת העמותה, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:
1. החבר לא שילם לעמותה את דמי החבר בעבור 3 שנים.
2. החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של מוסד ממוסדותיה של העמותה.
3. החבר פועל בניגוד למטרות העמותה.
4. החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.
ג) לא תציע הנהלת העמותה לאסיפה הכללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניה,
וההנהלה לא תציע הוצאת חבר מהטעמים האמורים בתקנה משלה (ב) לעיל אלא לאחר שהתרתה בחבר ונתנה לו זמן סביר לתיקון
המעוות והאסיפה הכללית לא החליט על הוצאתו של חבר אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניה.

10. הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב ויימסרו לו ביד או יישלחו בדואר רגיל אל מענו הרשום
בפנקס החברים; לפי בקשת החבר בכתב תשנה את מענו הרשום בפנקס החברים.

11. ואלה מוסדות העמותה:

א) האסיפה הכללית.
ב) נשיא כבוד – יבחר ע"י האסיפה הכללית.
ג) מועצת העמותה – תיבחר ע"י האסיפה הכללית.
ד) יו"ר העמותה – יבחר ע"י מועצת העמותה.
ה) מנכ"ל העמותה – יבחר ע"י מועצת העמותה לתקופה של שנתיים ותפקידו יהיה ניהול העמותה עפ"י הנחיות היו"ר; התחלף יו"ר
במהלך כהונת מנכ"ל יהיה צורך באישורו לכהונת המנכ"ל תוך 90 יום מיום מינויו.
ו) הנהלת העמותה.
ז) ועדת ביקורת.

12. האסיפה הכללית:

א) אסיפה כללית של העמותה תתקיים אחת לשנה לפחות.
ב) ההנהלה רשאית לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המניין ועליה לעשות כן לפי דרישה בכתב של ועדת הביקורת או של עשירית
מכלל חברי העמותה.
ג) האסיפה הכללית הרגילה תשמע דין וחשבון מפעולות ההנהלה ותדון בהם, בדין וחשבון הכספי ובמאזן שיוגשו לפני האסיפה; האסיפה
תעסוק בכל עניין אחר שתקבע ההנהלה ואשר יצוין בהזמנה לאסיפה.
ד) הודעה על הזמן, המקום ומדד בעבודה של איזה אסיפה כללית שהיא, תישלח בדואר לכל חברי העמותה לא יאוחר מ – 20 ימים לפני
היום שנקבע לכינוס האסיפה.
ה) אסיפה כללית תחל בדיוניה כאשר יהיו נוכחים בה לפחות חמישית (20%) מחברי העמותה הזכאים להשתתף באותה אסיפה.
לא יהיו נוכחים חברים כמניין האמור לעיל בשעה היעודה להתחלת האסיפה, תידחה שעת הפתיחה למשך שעה אחת נוספת, ובאותה
שעה תקוים האסיפה בכל מספר של משתתפים.
ו) אסיפה כללית רגילה תנוהל ע"י יו"ר, ופרוטוקול הדיון באסיפה יירשם ע"י מזכיר האסיפה.
הנשיא ישמש יו"ר בכל אסיפה בה יקח חלק.
בהעדר הנשיא ייבחר יו"ר האסיפה מבין החברים אשר ישתתפו באסיפה.
מזכיר האסיפה ייבחר מבין החברים אשר ישתתפו באסיפה.
ז) החלטות האסיפה הכללית תתקבלנה ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתו; היו הקולות
שקולים, רשאי יו"ר האסיפה להכריע.
ח) לכל אחד מחברי העמותה המשתתף בפועל באסיפה הכללית וזכאי להצביע יהיה קול אחד.
ט) חבר יוכל להצביע באסיפה הכללית באמצעות מכתב הצבעה חתום על-ידו, בו יפורטו תאריך האסיפה ועמדת החבר בנושאים שעל
סדר היום, אך זאת בתנאי שמכתב ההצבעה הועבר בפקס אל מזכיר העמותה לפחות 48 שעות לפני המועד הקבוע לכינוסה.
י) מזכיר האסיפה הכללית ירשום את פרוטוקול האסיפה ויחתום עליו. כשנחתם הפרוטוקול ע"י מזכיר האסיפה יהיה הדבר ראיה לכאורה
לתוכנו ולכשרות כינוס האסיפה, נוהלה וקבלת החלטותיה.
יא) יו"ר האסיפה רשאי, בהסכמת רב חברי העמותה המשתתפים בפועל באסיפה הכללית, לדחות את המשך קיום האסיפה הכללית
למועד אחד ויהיה חייב לעשות כן אם נדרש לעשות זאת ע"י רב המשתתפים בפועל באסיפה הכללית והזכאים להצביע בה.
יב) ההצבעה באסיפה הכללית תהא בהרמת ידיים, אולם אם נדרשת הצבעה חשאית ע"י שליש מהמשתתפים בפועל באסיפה הכללית –
תיערך הצבעה חשאית.

13. מועצת העמותה ("המועצה")

א) מועצת העמותה תמנה אותו מספר חברים שייקבע מפעם לפעם ע"י האסיפה הכללית וכל עוד לא קבעה האסיפה הכללית אחרת
תמנה המועצה לא פחות מ – שלושים (30) חברים ולא יותר מ – חמישים (50) חברים.
ב) המועצה תיבחר ע"י האסיפה הכללית, מתוך חברי העמותה, ותבחן עד אשר תיבחר מועצה חדשה ע"י האסיפה הכללית.
ג) המועצה תיבחר מבין חבריה יו"ר.
ד) חבר המועצה שסיים את כהונתו, יהיה זכאי להיבחר מחדש לתקופות כהונה נוספות במועצה.
ה) כל חבר מועצה רשאי להתפטר מכהונתו בהודעה בכתב שתימסר למשרד העמותה.

14. הנהלת העמותה ("ההנהלה")

א) לעמותה תהיה הנהלה אשר תנהל את ענייני ופעולות העמותה ובידיה תהיה כל סמכות שאינה ייחודית בחוק העמותות או בתקנון זה.
ב) יו"ר העמותה יכהן גם כיו"ר ההנהלה.
ג) ההנהלה תפעל לטובת העמותה במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנון ולהחלטות מוסדות העמותה ותהיה רשאית לעשות בשמה כל
דבר אשר לדעת ההנהלה עשוי לקדם את פעילות העמותה וביצוע מטרותיה.
ד) הנהלה תמנה אותו מספר חברים שייקבע מפעם לפעם ע"י המועצה וכל עוד לא קבעה המועצה אחרת, תמנה ההנהלה לא פחות
מ – אחד עשר (11) ולא יותר מ – מחמישה עשר (15) חברים.
ה) ההנהלה תיבחר ע"י המועצה מבין חברי המועצה, ותכהן בתפקידה עד לבחירת הנהלה חדשה.
חבר הנהלה יוצא יכול להיבחר פעם נוספת להנהלה חדשה.
ו) האסיפה הכללית או המועצה רשאיות להעביר חבר הנהלה מתפקידו בכל עת לפני תום תקופת כהונתו, ושימצאו לנכון לעשות כך,
למנות חבר אחר במקומו.
ז) ההנהלה תבחר מבין חברי בעלי תפקידים כפי שתמצא לנכון.
ח) יו"ר ההנהלה ישב בראש כל ישיבת הנהלה בה יהיה נוכח, אולם אם ייעדר מישיבת הנהלה כשלהי כי אז יבחרו חברי ההנהלה
הנוכחים באותה ישיבה אחד מהם ליושב ראש באותה ישיבה.
ט) ההנהלה תהא רשאית למנות חברים מבין חברי העמותה למילוי תפקידים מסוימים וכן למנות ועדות המורכבות מחברי העמותה
להעניק להם סמכויות כפי שתמצא לנכון.
י) החלטות ההנהלה תתקבלנה ברוב דעות: היו הדעות שקולות – רשאי יו"ר ההנהלה להכריע. החלטת כל חברי ההנהלה פה אחד יכול
שתתקבל גם שלא בכינוס ישיבה.
יא) מניינה החוקי של ישיבת ההנהלה יהיה רוב חברי ההנהלה.
יב) ההנהלה תתכנס לישיבותיה לפי הצורך. ותהא לה הסמכות המלאה לקבוע את סדרי עבודתה, מועד ישיבותיה, ההזמנה להן, המניין
הדרוש בהן ודרך ניהולן.
יג) ההנהלה תהא רשאית למנות ולהעסיק כל אדם לביצוע ענייני העמותה, לקבוע את סמכויותיהם, חובותיהם ושכרם, לפטרם או
לשחררם מתפקידיהם בכל עת – הכל לפי שיקול דעתה המוחלט.
יד) זכות חתימה בשם ההנהלה תהיה בידי שני חברי ההנהלה או יותר, כפי שתקבע ההנהלה מדי פעם, בין בדרך כלל ובין באופן
מיוחד. חתימתם של שניים מבין חברי ההנהלה שהוסמכו לכך ע"י ההנהלה כאמור, בצרוף חותמת העמותה, תחייב את העמותה וכך
יוכלו הם לבצע בשם העמותה פעולות שהן בתחום סמכותה.
כל חתימה בשם העמותה תהיה בצירוף חותמת העמותה.
טו) חבר הנהלה רשאי להתפטר מכהונתו על ידי הודעה בכתב להנהלה, והתפטרותו תקבל תוקף עם קבלת מכתבו על-ידי ההנהלה.
חבר הנהלה יחדל לכהן אם תוכרז פסול דין או פושט רגל.
טז) נתפנה מקומו של חבר הנהלה רשאים הנותרים להמשיך ולפעול עד למינוי חבר הנהלה אחר ע"י המועצה.
יז) חבר הנהלה שנבצר ממנו זמנית למלא תפקידו, רשאים הנותרים להמשיך ולפעול עד שישוב למלא את תפקידו.
יח) ההנהלה תנהל ספר פרוטוקולים בו יירשמו פרטי ישיבות ההנהלה והחלטותיה.
יט) ההנהלה תקבע ניהול פנקסי חשבונות אשר בהם יירשמו כל העסקאות, ההכנסות וההוצאות של העמותה. כן יירשמו בפנקסי
העמותה כל הרכוש, הזכויות וההתחייבויות של עמותה.
כ) ההנהלה תכין לקראת כל אסיפה כללית רגילה מאזן ודין וחשבון של הכנסות העמותה והוצאותיה ("דו"ח כספי"). הדו"ח הכספי יוגש לועדת הביקורת לא פחות משבועיים לפני המועד הקבוע לקיום האסיפה.
כא) חבר ההנהלה אשר ייעדר משלוש ישיבות הנהלה ברציפות יחדל לכהן, אלא אם אישור יו"ר ההנהלה כי ההיעדרות הייתה מסיבה ראויה.
כב) העמותה תנהל פנקס חברי הנהלה ותרשום בו שמו של כל אחד מהם, מענו, מספר זהותו, תאריך תחילת כהונתו ותאריך פקיעתה.

15. ועדת ביקורת

א) האסיפה הכללית תבחר מבין חברי העמותה ועדת ביקורת בת שלושה חברים לפחות.
ב) ועדת הביקורת תבקר את פעולות העמותה ופנקסיה, מוסדותיה ומפעליה ותגיש דו"ח שנתי על ממצאיה לאסיפה הכללית.
ג) ספרי התחשבנות של העמותה וכל מסמכיה האחרים יהיו פתוחים לפניהם של חברי ועדת הביקורת.
ד) ועדת הביקורת תכהן בתפקידה עד לפיזורה על ידי האסיפה הכללית שבחרה בה ובחירת ועדת ביקורת אחרת תחתיה.
ה) חבר ועדת הביקורת לא יוכל לשמש חבר הנהלה.

16. על פרוק מרצון של העמותה יחולו, בשינויים המחויבים, הוראות חוק העמותות תש"מ-1980, פרק ז' סימן א'.